Newsletter - obowiązek informacyjny

15-11-2021

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja POLSKIE VETO z siedzibą w 42-229 Częstochowa, ul. Jagiellońska 59/65 (NIP: 5732927443, REGON: 389366432, KRS: 0000907761).

 2. W celu realizacji swoich praw może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, którym jest ………., e-mail: inspektor@superiod.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w niniejszym formularzu zapisu na newsletter, w myśl art. 6 ust 1 pkt a) RODO.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją zamówienia na nowości z projektu Norymberga 2.0, polegających na komunikacji e-mail między Administratorem a osobą zapisaną w newsletterze.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody lub tak długo, jak wymagają tego inne przepisy prawa.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty lub jednostki współpracujące z Administratorem na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie innych przepisów prawa. Na Pani/Pana żądanie, Administrator udostępni listę podmiotów przetwarzających (procesorów).

 7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tylko wtedy, gdy jest to konieczne z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Na Pani/Pana żądanie, Administrator udostępni kopię danych, które zostały przekazane poza EOG.

 8. Administrator w newsletterze nie przetwarza szczególnych kategorii Pani/Pana danych osobowych, to jest ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania.

 

Newsletter

Jeśli podzielisz się z nami swoim adresem e-mail, co jakiś czas otrzymasz od nas zwięzłą wiadomość z najnowszymi informacjami o naszym projekcie.

Norymberga 2.0
Jedyną rzeczą potrzebną złu do zwycięstwa jest bierność dobrych ludzi.
-Edmund Burke, filozof, polityk, krytyk rewolucji francuskiej